SK / ENG
SYM, s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, Slovakia Kontakt | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Voľné miesta

Správa vozového parku


+ súčasťou našich služieb zameraných na riadenie 
   vozového parku je služba efektívnej správy firemných 
   auto parkov 
+ správa firemného auto parku sa najčastejšie využíva 
   pre vozidlá v majetku klienta alebo obstarané 
   prostredníctvom finančného lízingu a zahŕňa: 
   + kontrolu obsahovej správnosti prijatých servisných 
      faktúr – cena, rozsah prác 
   + riešenie neoprávnených fakturácii s dodávateľmi 
   + správa dodávateľskej siete 
   + zabezpečenie servisných zásahov, výmeny pneu 
      a ich uskladnenie 
   + spracovanie PHM a príprava knihy jázd 
   + riešenie poistných udalostí 
   + príprava reportov na kontrolu efektívnosti nákladov 
      vynaložených na prevádzku vozového parku ako aj 
      nákladov jednotlivých vodičov